Kancelaria Notarialna 

Marcin Kalamat - Notariusz

Notariusz Częstochowa - Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro) - tel.: 34 310 40 79,  515 515 137 - e-mail: kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Czym się zajmuje notariusz

Zgodnie z przepisami regulującej ten zawód ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, czyli czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (o tym szerzej w wątku: Co to jest akt notarialny).

Notariusz dokonuje m.in. następujących czynności:

-              sporządza akty notarialne oraz akty poświadczenia dziedziczenia

-              sporządza poświadczenia;

-              doręcza oświadczenia;

-              spisuje protokoły;

-              sporządza protesty weksli i czeków;

-              przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty;

-              sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

-              sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

-              składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

-              sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. W zakresie swoich uprawnień, notariusz, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych, notariusz obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne. Notariusz jest również obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w prowadzonej przez siebie kancelarii, jednakże czynność może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. stan zdrowia uniemożliwiający przemieszczanie się).

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności sprzecznej z prawem, a także, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.

Notariusz nie ma prawa dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą jego samego, jego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia włącznie, a ponadto osób związanych z notariuszem z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub będących w bliskim z nim stosunku.

Kontakt i dojazd

Notariusz Częstochowa

Kancelaria Notarialna Marcin Kalamat - Notariusz

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 - 17.00 

Adres:

ul. Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro), 42-202 Częstochowa

Telefony:

stacj. 34 310 40 79,   kom. 515 515 137

E-mail:   

kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Dojazd:

Kancelaria mieści się w pierwszej kamienicy po prawej stronie ul. Dąbrowskiego - idąc lub jadąc od Al. Jana Pawła II do Al. NMP (ulica jest jednokierunkowa), zaraz za budynkami Sądu i Prokuratury, nieopodal przystanu autobusowego. 

INFORMACJA: na dziedzińcu budynku jest obszerny parking - dla klientów Kancelarii bezpłatny.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Notarialnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa naszej Kancelarii jest Notariusz Marcin Kalamat, prowadzący Kancelarię Notarialną w Częstochowie, przy ulicy Dąbrowskiego 21 lok. 7,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,

- Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

- mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy,

- podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym  przy sporządzaniu czynności notarialnych - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,

- do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Państwa indywidualną sytuacją, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,

- w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Polityka prywatności plików cookies

Pliki cookies - co to takiego? Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu użytkownika (komputer, tablet, smartfon) poprzez przeglądarkę. Są one odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu, działania strony czy też jakiekolwiek inne dane przydatne do lepszego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookies używane przez tę stronę. W ramach niniejszego serwisu wykorzystywane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk służy narzędzie Google Analytics.

Plikami cookies można zarządzać.  Każda przeglądarka oferuje większą lub mniejszą możliwość przeglądania, usuwania, ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. Należy zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce. Usunięcie aktualnych plików cookies może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności na stronie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji strony internetowej.

- powrót na początek strony -