Kancelaria Notarialna 

Marcin Kalamat - Notariusz

Notariusz Częstochowa - Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro) - tel.: 34 310 40 79,  515 515 137 - e-mail: kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Poświadczenia notarialne

                 

             Obok aktów notarialnych, najczęstszymi czynnościami dokonywanymi przez notariusza są poświadczenia. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusze poświadczają:

                    - własnoręczność podpisu;

                    - zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;

                    - datę okazania dokumentu;

                    - pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

przy czym dwa pierwsze rodzaje poświadczeń dokonywane są zdecydowanie częściej niż kolejne.

W przeciwieństwie do większości aktów notarialnych, poświadczenie zazwyczaj można uzyskać od ręki, jeżeli notariusz nie ma w tym czasie innych obowiązków.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

                  Poświadczenie własnoręczności podpisu przez notariusza na dokumencie pisemnym, nadaje mu formę szczególną, kwalifikowaną (nie jest to już zwy-kła forma pisemna dokumentu), wymaganą przez przepisy dla niektórych czynności prawnych, np. dla umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy umowy przeniesienia praw do tzw. ogródka działkowego.  Jest to także wymagana forma (jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej) dla dokumentu, mającego być podstawą wpisu w księdze wieczystej.

                 Notariusz, poświadczając własnoręczność czyjegoś podpisu, potwierdza, że podpis na dokumencie został złożony w jego obecności, własnoręcznie przez osobę w poświadczeniu wskazaną (której tożsamość notariusz wcześniej ustalił). Chodzi oczywiście o podpis na dokumencie innym, niż akt notarialny. Najczęściej jest to dokument sporządzony i dostarczony przez samą stronę czynności (umowa, oświadczenie, pełnomocnictwo), w sytuacji, gdy przepis prawa lub np. jakaś instytucja wymaga, by podpis był poświadczony przez notariusza.

                 Czynność ta nie polega zatem na przygotowaniu przez notariusza dokumentu, który ma być podpisany, a wyłącznie – jak sama nazwa wskazuje – na poświadczeniu, że to wskazana w poświadczeniu osoba, a nie kto inny, dokument ten podpisała. Podpis musi być złożony w obecności notariusza, a jeżeli złożony został np. przed wizytą w kancelarii albo bez obecności notariusza, osoba, która go podpisała, powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Wówczas poświadczenie sprowadza się do potwierdzenia, że wskazana osoba uznaje podpis za swój własnoręczny.

                   Dopuszczalne wynagrodzenie notariusza za poświadczenie podpisu na pełnomocnictwie lub dokumencie, którego przedmiot nie jest oznaczony sumą pieniężną, zgodnie z przepisami wynosi 20,00 zł netto (24,60 zł z VAT), zaś gdy przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – wynagrodzenie to wynosi 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto.

Poświadczenie odpisu czy kopii z okazanym dokumentem

             Poświadczenie odpisu czy kopii z okazanym dokumentem polega na urzędowym potwierdzeniu, że odpis czy kopia odpowiada okazanemu doku-mentowi. Przed wizytą u notariusza generalnie nie musicie Państwo sami robić odpisu czy kopii, której zgodność chcecie potwierdzić – zostanie ona wykonana w kancelarii, przez notariusza lub jego pracownika, nawet jeżeli Państwo macie takie kopie przygotowane. Jest to podyktowane względami praktycznymi – notariusz dokonując potwierdzenia zgodności, odpowiada za to, że ta zgodność zachodzi. Jeżeli kopia taka zostanie wykonana przez niego samego za pomocą sprawnej kserokopiarki, to wedle wszelkiego prawdopodobieństwa będzie ona zgodna z kopiowanym dokumentem okazanym przez Państwa i nie będzie wymagać sprawdzania każdego wyrazu czy cyfry. W przeciwnym wypadku, notariusz w zasadzie powinien porównywać odpis czy kopię znak po znaku z okazanym dokumentem, żeby mieć pewność, że nie zachodzą różnice, a to mogłoby trwać dość długo. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

                    Żeby móc uzyskać takie potwierdzenie zgodności, notariuszowi okazać należy DOKUMENT, a nie samą jego kserokopię czy wydruk skanu dokumentu. Jeżeli stwierdzę, że mam do czynienia z kolorową kserokopią lub wydrukiem skanu, nie mogę sporządzić kolejnej kopii i poświadczyć jej jako zgodnej z okazanym dokumentem, bo nie okazano mi żadnego dokumentu tylko kserokopię lub wydruk, który hipotetycznie mógł zostać w całości spreparowany za pomocą kopiarki lub programu komputerowego, zatem przedstawiony na nim „dokument” w rzeczywistości mógł nigdy nie istnieć. Bezkrytyczne powielenie przez notariusza takiej treści i poświadczenie jej zgodności z okazanym dokumentem, którego de facto notariusz  nie widział, stanowiłoby naruszenie obowiązków i mogłoby skutkować nawet odpowiedzialnością karną.  Proszę się zatem nie dziwić, jeżeli okazany przez Państwa dokument jest w kancelarii notarialnej szczegółowo badany (np. czy widniejące na nim podpisy czy pieczęcie nie są tylko wydrukowane) – nie oznacza to podejrzliwości wobec klienta i niczego nie sugeruje, a świadczy wyłącznie o starannym wykonywaniu przez notariusza jego obowiązków. 

                Wynagrodzenie notariusza za poświadczenie zgodności odpisu czy kopii z okazanym dokumentem, zgodnie z przepisami wynosi maksymalnie 6 zł netto (7,38 zł z VAT) za każdą stronę dokumentu.

Kontakt i dojazd

Notariusz Częstochowa

Kancelaria Notarialna Marcin Kalamat - Notariusz

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 - 17.00 

Adres:

ul. Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro), 42-202 Częstochowa

Telefony:

stacj. 34 310 40 79,   kom. 515 515 137

E-mail:   

kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Dojazd:

Kancelaria mieści się w pierwszej kamienicy po prawej stronie ul. Dąbrowskiego - idąc lub jadąc od Al. Jana Pawła II do Al. NMP (ulica jest jednokierunkowa), zaraz za budynkami Sądu i Prokuratury, nieopodal przystanu autobusowego. 

INFORMACJA: na dziedzińcu budynku jest obszerny parking - dla klientów Kancelarii bezpłatny.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Notarialnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa naszej Kancelarii jest Notariusz Marcin Kalamat, prowadzący Kancelarię Notarialną w Częstochowie, przy ulicy Dąbrowskiego 21 lok. 7,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,

- Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

- mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy,

- podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym  przy sporządzaniu czynności notarialnych - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,

- do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Państwa indywidualną sytuacją, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,

- w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Polityka prywatności plików cookies

Pliki cookies - co to takiego? Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu użytkownika (komputer, tablet, smartfon) poprzez przeglądarkę. Są one odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu, działania strony czy też jakiekolwiek inne dane przydatne do lepszego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookies używane przez tę stronę. W ramach niniejszego serwisu wykorzystywane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk służy narzędzie Google Analytics.

Plikami cookies można zarządzać.  Każda przeglądarka oferuje większą lub mniejszą możliwość przeglądania, usuwania, ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. Należy zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce. Usunięcie aktualnych plików cookies może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności na stronie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji strony internetowej.

- powrót na początek strony -