Kancelaria Notarialna 

Marcin Kalamat - Notariusz

Notariusz Częstochowa - Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro) - tel.: 34 310 40 79,  515 515 137 - e-mail: kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Co to jest akt notarialny i czemu on służy

                Akt notarialny jest szczególną formą dokonania czynności prawnej – np. zawarcia umowy, a zarazem jest dokumentem sporządzonym przez notariusza w sytuacji, gdy takiej właśnie formy wymaga przepis prawa lub gdy taka jest wola stron.

            Niektóre czynności prawne (np. sprzedaż czy darowizna nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), muszą być dokonane właśnie w formie aktu notarialnego, gdyż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa. Przykładowo zgodnie z art. 58 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

          Jest to o tyle istotne, że  jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę szczególną (np. formę aktu notarialnego), czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Przykładowo zatem, umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości zawarta w formie zwykłej pisemnej jest nieważna z mocy prawa i nie wywołuje skutków – własność nie przechodzi na nabywcę i nie zostanie on ujawniony w księdze wieczystej.

         Można by zapytać, dlaczego ustawa wymusza dla określonych umów i czynności prawnych obowiązkową formę aktu notarialnego pod rygorem nieważności - dlaczego nie możemy sprzedać własnego domu bez tych formalności i wizyty u notariusza? Spotkałem się już oczywiście z poglądami, że służy to wyłącznie temu, żeby notariusze, inni prawnicy i sądy mieli zajęcie, ale nie jest to właściwa odpowiedź. Wymóg formy aktu notarialnego przede wszystkim zapewniać ma bezpieczeństwo obrotu prawnego – pewność, że czynność prawna faktycznie została dokonana i to prawidłowo, przez uprawnione do tego osoby (przykładowo, że osoba sprzedająca jest faktycznie właścicielem nieruchomości) i zgodnie z przepisami. Dlatego właśnie dokumentowanie niektórych czynności prawnych, choćby z zakresu obrotu nieruchomościami (które zwykle mają znaczną wartość, a nierzadko stanowią dorobek kilku pokoleń) powierzono podmiotom zajmującym się tym zawodowo i zobowiązanym do dochowania w swym działaniu szczególnej staranności – notariuszom. Notariusz ma obowiązek zweryfikować m.in. tożsamość osób czynność dokonujących, ich uprawnienie do dokonania danej czynności (np. tytuł prawny do nieruchomości), ma także czuwać nad zgodnością czynności z prawem (dlatego musi prawo to znać, a w obliczu częstych jego zmian, swoja wiedzę na bieżąco aktualizować) i zabezpieczać słuszne interesy stron i innych osób, dla których czynność może wywoływać skutki prawne.

             Jeżeli formy aktu notarialnego wymaga umowa dotycząca np. nieruchomości, to również pełnomocnictwo czy zgoda małżonka do zawarcia takiej umo-wy muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego – również z uwagi na bezpieczeństwo obrotu (notariusz sporządzający umowę musi mieć pewność, że pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości udzielone zostało faktycznie przez osobę będącą jej właścicielem). Nie dotyczy to części przypadków, gdy pełnomocnictwo udzielane jest za granicą, ale ten temat poruszony zostanie szerzej w innym wątku.

             Poza obrotem nieruchomościami, formy aktu notarialnego wymaga wiele innych czynności, choćby z zakresu prawa spadkowego, jak testament z zapi-sem windykacyjnym (testamenty z innymi rozrządzeniami również mogą, ale nie muszą być sporządzane przy udziale notariusza – o tym napiszę szerzej w innym wątku), umowa zrzeczenia się dziedziczenia, protokół z przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku (oświadczenie to można skutecznie złożyć także przed sądem), niektóre czynności z zakresu prawa spółek handlowych, jak umowy i statuty oraz ich zmiany, protokoły obejmujące uchwały walnych zgromadzeń spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, a ponadto m.in. również umowy majątkowe małżeńskie.

               Zdarza się również, że strony chcą nadać formę aktu notarialnego czynności, dla której forma taka nie jest wymagana przez przepisy – np. umowie najmu nieruchomości, umowie sprzedaży samochodu czy też udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zgodnie z przepisami dla tej ostatniej czynności wystarczająca jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi). W takim wypadku zawsze uprzedzam klientów, że przepisy takiej formy nie wymagają, ale jeżeli takie jest ich życzenie (przykładowo ze względu na znaczną wartość umowy), umowa tego rodzaju oczywiście może być zawarta w formie aktu notarialnego.

         Zgodnie z przepisami, oryginały aktów notarialnych (te z podpisami stron i notariusza) muszą zostać w kancelarii notarialnej, w której zostały sporzą-dzone. Po upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii, notariusz przekazuje je do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Klienci, właściwe sądy i urzędy dostają zatem nie oryginały aktów, ale ich wypisy i odpisy (z pieczęcią i podpisem notariusza), przy czym wypis jest dokumentem o mocy prawnej oryginału.

Kontakt i dojazd

Notariusz Częstochowa

Kancelaria Notarialna Marcin Kalamat - Notariusz

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 - 17.00 

Adres:

ul. Dąbrowskiego 21 lok. 7 (I piętro), 42-202 Częstochowa

Telefony:

stacj. 34 310 40 79,   kom. 515 515 137

E-mail:   

kancelaria@notariusz-kalamat.pl

Dojazd:

Kancelaria mieści się w pierwszej kamienicy po prawej stronie ul. Dąbrowskiego - idąc lub jadąc od Al. Jana Pawła II do Al. NMP (ulica jest jednokierunkowa), zaraz za budynkami Sądu i Prokuratury, nieopodal przystanu autobusowego. 

INFORMACJA: na dziedzińcu budynku jest obszerny parking - dla klientów Kancelarii bezpłatny.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Notarialnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa naszej Kancelarii jest Notariusz Marcin Kalamat, prowadzący Kancelarię Notarialną w Częstochowie, przy ulicy Dąbrowskiego 21 lok. 7,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,

- Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

- mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy,

- podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym  przy sporządzaniu czynności notarialnych - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,

- do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Państwa indywidualną sytuacją, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,

- w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Polityka prywatności plików cookies

Pliki cookies - co to takiego? Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu użytkownika (komputer, tablet, smartfon) poprzez przeglądarkę. Są one odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu, działania strony czy też jakiekolwiek inne dane przydatne do lepszego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookies używane przez tę stronę. W ramach niniejszego serwisu wykorzystywane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk służy narzędzie Google Analytics.

Plikami cookies można zarządzać.  Każda przeglądarka oferuje większą lub mniejszą możliwość przeglądania, usuwania, ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. Należy zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce. Usunięcie aktualnych plików cookies może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności na stronie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji strony internetowej.

- powrót na początek strony -