Kancelaria Notarialna Marcin Kalamat

Dokumenty do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (działki / pola)

Dokumenty do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (działki / pola)

W typowych sytuacjach, jeżeli stan prawny nieruchomości jest uregulowany, a wpisy w księdze wieczystej aktualne, do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czyli jak Państwo zwykle mawiacie: do sprzedaży pola, działki czy placu), potrzebne są:

> Dokumenty, które możecie Państwo mieć u siebie:

  • podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny obejmujący umowę, postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku) – najczęściej tylko do wglądu,

> Dokumenty wydawane przez STAROSTWO / URZĄD MIASTA w przypadku nieruchomości położonej na terenie miasta:

  • wypis z rejestru gruntów zawsze + wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku potrzeby odłączania działki czy działek do nowej księgi wieczystej (gdy nie wszystkie działki objęte księgą wieczystą są sprzedawane), przeznaczone do dokonywania wpisu w księdze wieczystej – wydawane w wydziale GEODEZJI
  • zaświadczenie, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub  decyzją  przewidzianą w art. 19 ust 3 ustawy o lasach – wydawane w wydziale lub referacie lasów, ochrony przyrody lub innym (zależnie od starostwa / urzędu),

> Dokumenty wydawane przez URZĄD GMINY / URZĄD MIASTA:

  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją czy nieruchomość nie leży na terenie rewitalizacji / w specjalnej strefie rewitalizacji (informacja dot. rewitalizacji może być i często jest  na zaświadczeniu o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego, ale może być wydana jako odrębne zaświadczenie) – zwykle wydaje je wydział lub referat zajmujący się planowaniem przestrzennym.

Co istotne, nie potrzebujecie Państwo odpisu księgi wieczystej – nasza Kancelaria sama organizuje wydruk treści księgi lub jej odpis w dniu umowy.

> Dodatkowo:

  • do zbycia nieruchomości nabytej w spadku, darowizną (po 2006 r.) lub w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 2006 r.) czy też np. przez zasiedzenie – zaświadczenie Naczelnika właściwego URZĘDU SKARBOWEGO potwierdzające że podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia przedmiotu umowy został zapłacony / nie należał się (np. z powodu zwolnienia) / zobowiązanie przedawniło się. W zaświadczeniu dotyczącym spadku powinien być wymieniony przedmiot umowy – sprzedawana nieruchomość (chyba, że zobowiązanie się przedawniło – wówczas nie ma takiej potrzeby). Jeżeli zbywane są udziały kilku spadkobierców, zaswiadczenia powinny dotyczyć każdego z nich. Wydaje je URZĄD SKARBOWY właściwy wg miejsca położenia nieruchomości (chyba że w skład spadku wchodziły nieruchomości położne w zasięgu różnych urzędów skarbowych – wtedy wedle miejsca ostatniego pobytu spadkodawcy).
  • przy nabyciu nieruchomości rolnej o pow. 0,3 ha lub większej przez rolnika indywidualnego w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – komplet dokumentów wymagany przez tę ustawę (temat zostanie przybliżony w osobnym wątku),

Proszę mieć na uwadze, że powyższa lista ma charakter jedynie orientacyjny, ma na celu wstępne przedstawienie Państwu tego, jakie dokumenty zwykle są wymagane i nie uwzględnia wielu sytuacji mniej typowych. Przykładowo w przypadku podziału geodezyjnego nieruchomości, który nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej, potrzebna będzie ostateczna decyzja zatwierdzająca podział oraz mapa z projrktem podziału nieruchomości. O tym, czy dostarczono mi wszystkie dokumenty potrzebne do sporządzenia konkretnej umowy, decyduję zawsze dopiero po zapoznaniu się z tymi dokumentami.